Metoda Prechtla

Nasz Ośrodek zajmuje się diagnostyką  Prechtla – najwcześniejsze zdiagnozowanie niedojrzałości lub uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego poprzez badanie prezentowanych przez dziecko, globalnych wzorców ruchu -GMs- GENERAL MOVEMENTS ).

Kliniczne objawy porażeń, zaburzeń neurorozwojowych w wieku wczesnodziecięcym, występują dopiero w  8 miesięcu, a ich objawy dzięki diagnozie metodą Prechtla da się zaobserwować już w 12. tygodniu życia!!!

Diagnostyka metodą Prechtla polega na obserwacji wzorców motoryki spontanicznej, tzw. General Movements (GM’s). Występują one u płodu od 8 tygodnia życia i utrzymują się u dziecka  przez pierwszych ok. 6 miesięcy życia. Jeśli u noworodka lub niemowlęcia wystąpiły uszkodzenia układu nerwowego jakość tych wzorców ulega zmianie. Dotyczy to rozwijającego się płodu, noworodków przedwcześnie urodzonych, niemowląt z trudnych porodów do 3 miesiąca życia.


Diagnostyka metodą Prechtla pozwala bardzo wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać szybkiej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

 Metoda Prechtla jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, niewymagającą znieczulenia. Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo. W odróżnieniu od rezonansu magnetycznego diagnostyka metodą Prechta pozwala również formułować wnioski dotyczące jakości, to znaczy spodziewanego stopnia  porażenia mózgowego. 


 U noworodka wykazującego określony nieprawidłowy wzorzec ruchowy z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się mózgowe porażenie dziecięce. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala w sposób precyzyjny przewidzieć rozwój ewentualnych późniejszych deficytów neurologicznych i wprowadzić odpowiednie środki wczesnej rehabilitacji.