dr n. hum. Jakub Skrzek


Jestem absolwentem dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska/logopedia (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskałem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta. Jestem pracownikiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, prowadzę terapię indywidualną i grupową w niepublicznym przedszkolu integracyjnym.

W swojej praktyce zawodowej opiekuję się dziećmi od urodzenia do 8 roku życia. Wśród nich znajdują się pacjenci niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzę terapię w ramach wczesnej interwencji logopedycznej ukierunkowaną na wspomaganie i kształtowanie umiejętności związanych z pobieraniem i obróbką pokarmów.

Jestem autorem książki „Radosne r. Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające” oraz kilku artykułów naukowych z zakresu dyslalii obwodowej, dziecięcego poczucia poprawności językowej oraz wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej. Aktywnie uczestniczę w naukowych konferencjach logopedycznych.

Stale podnoszę moje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłem w następujących szkoleniach i kursach:

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
 • Zrozumieć, aby pomóc. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Sumultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • TEACCH.
 • 8-tygodniowy program pracy z uczniem.
 • Całościowe zaburzenia rozwoju: objawy, diagnoza, testy, etiopatogeneza.
 • TUS.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil PEP-R.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.

Copyright © 2018 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C.. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies