dr n. hum. Jakub Skrzek


Absolwent dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska/logopedia (Uniwersytet Warszawski), podyplomowych studiów neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz podyplomowych studiów zarządzania oświatą (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikat nr 3662 – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Zastępca przewodniczącego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Koordynator Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jest pracownikiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, prowadzi terapię indywidualną i grupową w niepublicznym przedszkolu integracyjnym.

W swojej praktyce zawodowej opiekuje się dziećmi od urodzenia do 9. roku życia. Wśród nich znajdują się pacjenci niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi terapię w ramach wczesnej interwencji logopedycznej ukierunkowaną na wspomaganie i kształtowanie umiejętności związanych z pobieraniem i obróbką pokarmów.

Jest autorem książki „Radosne r. Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające” oraz kilku artykułów naukowych z zakresu dyslalii obwodowej, dziecięcego poczucia poprawności językowej oraz wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej. Aktywnie uczestniczy w naukowych konferencjach logopedycznych. Prowadzi zajęcia i praktyki dla studentów logopedii i neurologopedii.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczył w następujących kursach, szkoleniach i warsztatach:

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
 • Zrozumieć, aby pomóc. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • 8-tygodniowy program pracy z uczniem.
 • Całościowe zaburzenia rozwoju: objawy, diagnoza, testy, etiopatogeneza.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa.
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil PEP-R.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – uzyskanie kwalifikacji do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI.
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej.
 • Jak nauczyć dziecko z autyzmem zadawania pytań, czyli sztuka tworzenia operacji motywacyjnych.
 • Pisanie bez liter. Obrazkowy alfabet fonologiczny autorstwa M. Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwoju umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Kinesiology Taping w logopedii.
 • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.
 • Funkcja układu oddechowego w procesie tworzenia głosu.
 • Wczesne wychowanie słuchowe – ćwiczenia.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego – APD – nowy wątek diagnostyczny czy nowa metoda?
 • Funkcje prymarne w układzie orofacjalnym a sprawność wędzidełka języka.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia.
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) i jej zastosowanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Copyright © 2018 Centrum Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Anna i Leszek Wysoccy S.C.. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie: Talem Technologies